home
Algemene Verkoops en Leveringsvoorwaarden
Algemene Verkoops en Leveringsvoorwaarden Geoptimaliseerd voor afdrukken Vertel een kennis

ALGEMENE VERKOOPS EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Deze condities zijn van toepassing op elke verkoop van goederen aan het verrichten van diensten

Ten behoeve van cliënten die geacht worden door enkele feit der bestelling resp. Opdracht deze

Condities te hebben geaccepteerd.

Bevestigen van cliënten speciale condities bevattend,gelden alleen,indien door ons schriftelijk

Bevestigd.

1. Aanbiedingen en bevestiging

Alle offerten en prijsopgaven zijn vrijblijvend.

b.Orders zijn slechts geaccepteerd te beschouwen na schriftelijke bevestiging onzerzijds en de in deze bevestiging genoemde prijzen zijn bindend voor de uitvoering.behoudens het gestelde in artikel 9.

c. Indien de koper niet binnen 8 dagen na dag-tekening van onze orderbevestiging reclameert,wordt de koper geacht volledig akkoord te gaan.

2.Levertijden.

a. Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en binden ons niet.

Overschrijding daarvan zal nimmer een vordering tot ontbinding en/ of schadevergoeding opleveren

b.Indien bij levering op afroep geen termijnen voor afroepen zijn gesteld hebben wij steeds het recht

De koper schriftelijk te sommeren, dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie de koper verplicht is binnen 8 dagen te voldoen.

De door de koper na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van drie maanden niet overschrijden.

3.Levering en Risico.

a.Goederen reizen steeds-onverzekerd- voor rekening en risico van koper,

Zelfs indien de levering franco geschiedt.

b.goederen gelden als geleverd,zodra deze onze opslagplaatsen verlaten hebben of wij de koper ervan in kennis hebben gesteld,dat de aflevering kan plaatsvinden.

c. Bij levering franco werk behoeven wij de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over

Een behoorlijk bereikbaar terrein kan komen

d.Levering geschiedt steeds naast voertuig of vaartuig, terwijl koper verplicht is de goederen aldaar in ontvangst te nemen en hulp te verlenen bij lossen.Blijft koper hiermede in gebreke dan komen de daardoor ontstane kosten

Voor zijn rekening.

e.loon-werk-goederen op onze opslagplaatsen ter bewerking aanwezig,zijn steeds onverzekerd en voor rekening

En risico van de opdrachtgever

 

4. Aanvaarding en Reclame.

a. De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de koper.

Indien niet terstond na ontvangst over de afgeleverde hoeveelheden wordt gereclameerd, worden de

Vrachtbrieven,afleverbonnen en dergelijke documenten vermelde hoeveelheden door de koper als juist erkend.

b.Reklames betreffende de leveringen behoren zo spoedig mogelijk,doch moeten uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst der goederen bij ons zijn ingediend,bij gebreke waarvan de koper geacht wordt het geleverde te hebben geaccepteerd, onverminderd zijn recht ingevolge de wet in geval van verborgen gebreken.

c.Verwerkte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd.

d. Reklames geven de koper niet het recht om betaling over niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.

e.Aansprakelijkheid voor gevolg-en/of bedrijfsschade wordt door ons niet aanvaard.

5.Kwaliteit

a.Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bedongen wordt de normale handelskwaliteit geleverd.

b. Bij aanbieding en /of levering volgens monster, geldt het monster slechts ter vaststelling van de doorsnee -

Hoedanigheid.

c. Afwijkingen in gewicht en/of afmetingen behouden wij ons steeds voor.

d. Levering op keur der koper of directie geschiedt uitsluitend,indien deze door koper is bedongen en door ons

Geaccepteerd.

6. Retourzendingen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen, worden geleverde en geaccepteerde goederen niet teruggenomen.

7. Overmacht.

Werkstaking, uitsluiting,brand,machine defect,regeringsmaatregelen,oorlog,oproer,niet tijdig ontvangst van goederen van onze leveranciers,alsmede depreciatie der muntsoort waarin betaling zal plaatsvinden,geeft ons de keuze hetzij de overeenkomst -voor zover nog niet uitgevoerd-te annuleren,hetzij de leveringstermijn(en) naar omstandigheden te verlengen, hetzij betaling in buitenlandse valuta te vorderen naar land van herkomst der goederen naar omwisselkoersen ten tijde van het afsluiten der overeenkomst,alsmede alle andere gebeurtenissen,

Waarop wij in het geheel geen invloed kunnen uitoefenen.

8.Eigendomsvoorbehoud en zekerheid,

a..Wij behouden ons steeds het recht voor, voor iedere levering waarborgen voor de nakoming van de door ons gestelde betalingsvoorwaarden te vorderen.

Waneer een opdrachtgever in gebreke is gebleven,het verschuldigde op de bepaalde datum te betalen of waneer

Hij naar ons oordeel niet in staat is zijn financiële verplichtingen behoorlijk na te komen,behouden wij ons het recht voor,alle verdere leveringen onverwijld te staken en alle nog lopende orders te annuleren,zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Een en ander ongeacht onze eigen rechten op betaling,schadevergoeding en anderszins.

b.Het eigendomsrecht van verkochte goederen gaat eerst na volledige betaling van het factuurbedrag aan koper over.

Zolang niet de volledige koopprijs (en eventuele kosten) door de koper betaald is wordt de koper geacht bewaarnemer van het ontvangene te zijn en is hij niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of eigendom daarvan over te dragen.

9. Prijs-aanpassing

a.Wij hebben het recht de verkoopsprijzen aan te passen en te verhogen,ingeval na het tijdstip van afsluiting der order nieuwe belastingen of heffingen,danwel lonen of prijzen der grondstoffen worden verhoogd.

b.Voor zover in de prijsnoteringen met bijkomende kosten rekening is gehouden zoals bijvoorbeeld spoorvracht,

Stationskosten,scheepsvracht,vrachtautokosten enz.Zijn deze gebaseerd op de bij afsluiting der order aan ons bekende tarieven.

Verhoging daarvan of nieuw ingestelde kosten, rechten,lasten en belastingen welke dan ook,komen voor rekening van koper.

10.Betaling.

a.Koper is behoudens ander luidend beding verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige kosten te voldoen.

b. De koper is van rechtswegen in verzuim door enkel verloop van gestelde termijn en zal vanaf dat ogenblik aan ons rente verschuldigd zijn een procent voor iedere maand of gedeelte daarvan en een procent voor iedere volgende maand of gedeelte daarvan

c.Onkosten van retourwissel of kwitanties,protesten,gerechtelijke incassering of andere kosten wegens niet tijdig betaling komen ten lasten van de koper,Hieronder begrepen kosten van rechtskundige bijstand een adviezen.

d. Betalingen aan vertegenwoordigers kunnen wij niet eerder als rechtsgeldig erkennen en de afnemer is mitsdien niet eerder gekweten dan nadat betalingen door ons zijn ontvangen.

 

11.Afwijkende bedingen.

Voor al onze verkoopovereenkomsten en leveringen gelden verkoop-en leveringsvoorwaarden,terwijl speciale condities voorkomende in ons afnemers gestuurde bevestigen,alsmede algemene koopcondities tegenover ons alleen gelden,indien door ons schriftelijk worden bevestigd.

12.Geschillen.

a. Als plaats van afsluiting van de overeenkomst geldt tussen partijen de Gemeente Eindhoven.

b. Alle eventuele geschillen zullen in eerste instantie worden beslist door bevoegde rechter in het Kanton

Eindhoven.

 


 


 
© Titan Trading,
post adres po box 1000 Box C4050 2260BA leidschedam The Netherlands.
ma-vr 9.00 -18.00 h . tel :  0653327400
int :+31653327400
Office: Zilverberg 36,kamer 36. 5234GM Den Bosch The Netherlands
============
   info@proftapes.com

                                           Titantradingnl - Twitter

                                           https://twitter.com/titantradingnl - Vertaal deze pagina
           The latest Tweets and replies from TITAN TRADING (@Titantradingnl). TITAN TRADING         is a Dutch Company established in 1990. import/export wholesale of ...


Titan - PHP Shopping Cart